Электронная библиотека LitPortal

Издательство: Приор, 2002, Русский, 162 стр., DJVU
Данное издание представляет собой учебно-практическое пособие для самостоятельного изучения бухгалтерского учета. В нем наряду с основами теории в легко доступной форме изложен практический курс бухгалтерского учета на основе нового Плана счетов, начиная с заполнения первичных документов. В пособии на сквозном примере работы предприятия за месяц показано как конкретные финансово-хозяйственные операции отражаются на бухгалтерских счетах, фиксируются в регистрах учета и влияют на цифры баланса - основной отчетной формы. Издание предназначено для начинающих бухгалтеров, руководителей предприятий, лиц, изучающих бухгалтерский учет.


Издательство: МАУП, 2003, Русский, 364 стр., PDF
В учебно-методическом пособии раскрыты теория систем, системный подход и системный анализ, которые составляют важнейшее достижение методологии XX ст. Рассматривается история возникновения системных идей, определяются основные понятия теории систем, раскрывается содержание системного анализа, его технология.
Для студентов, преподавателей и аспирантов, а также всех, кто интересуется вопросами системной методологии.


Издательство: МАУП, 2004, Украинский, 306 стр., PDF
У пропонованому підручнику викладено основи теорії фінансів, наведено структуру й характерні особливості фінансової системи країни, основні напрями фінансової політики, а також концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки. Розглянуто складові фінансової системи — державні фінанси, фінанси підприємств, страхування, фінанси населення. Особливу увагу приділено фінансовому ринку як механізму ефективного розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів. Показано роль різних видів фінансового контролю в забезпеченні функціонування фінансової системи.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.


Издательство: МАУП, 2004, Украинский, 182 стр., PDF
У посібнику систематизовано основні положення макроекономіки. До кожного розділу подано тести, приклади розв'язування задач, задачі для самостійної роботи.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для тих, хто бажає самостійно опанувати дисципліну "Макроекономіка".


Издательство: МАУП, 2003, Украинский, 208 стр., PDF
У навчальному посібнику "Економетрія" розглядаються основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв'язання, визначається місце та значення цієї наукової дисципліни, її зв'язок з економікою, статистикою та математикою. Основним методом оцінювання параметрів регресійних моделей обрано метод найменших квадратів (МНК). Розглянуто особливості оцінювання параметрів у разі порушення основних передумов застосування класичного МНК. Описано альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Моделювання динаміки економічних процесів розглянуто на прикладах дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей. Для моделювання економічних процесів з прямими та зворотними зв'язками використано системи одночасних рівнянь. Описано способи дослідження та застосування моделей з якісними незалежними змінними.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчали вищу математику, лінійну алгебру, теорію ймовірностей та математичну статистику.


назад <<< 1 2 3 >>> вперед

РекламаГлавная Регистрация на сайте Копирайты Обратная связь F.A.Q.